No Picture
پروژه امید

فرآیند ها و چرخه اجرایی طرح

در فاز نخست این طرح بیماران مبتلا به بیماری های ارثی چشم یا بیماری های متابولیک ارثی یا خانواده  و اطرافیان آنها در صورتی که واجد شرایط زیر باشند جهت ورود به طرح مدنظر قرار […]