فازهای پروژه امید

دکتر سعید رضا غفاری

پروژه امید به صورت مرحله ای و نهایتا در 5 فاز اجرا خواهد شد. فاز های اول تا سوم هر یک به نوبه خود به فازهای الف و ب تقسیم می شوند.

فاز اول: مجموعا 1500 بیمار چشمی ارثی یا متابولیک ارثی
  • فاز 1 الف: 1000 بیمار چشمی/متابولیک
  • فاز 1 ب: 500 بیمار چشمی / متابولیک جدید که واجد جهش های فاز 1 الف نیستند.
فاز دوم: 1500 بیمار نورولوژیک ارثی یا پوستی یا خونی ارثی
  • فاز 2 الف: 1000 نورولوژیک ارثی یا پوستی یا خونی ارثی
  • فاز 2 ب: 500 بیمار نورولوژیک ارثی یا پوستی یا خونی ارثی که واجد جهش های فاز2 الف نیستند.
فاز سوم: 1500 بیمار بیماری های شایع ارگانهای دیگر مثل استخوانی و نقص ایمنی
  • فاز 3 الف: 1000 بیمار بیماری های شایع ارگانهای دیگر مثل استخوانی و نقص ایمنی و
  • فاز 3 ب: 500 بیمار بیماری های شایع ارگانهای دیگر مثل استخوانی و نقص ایمنی و که واجد جهش های فاز 3  الف نیستند.
فاز چهارم

500 بیمار جدید چشمی/متابولیک/نورولوژیک/پوستی/خونی/نقص ایمنی/استخوانی  که جهش های شناخته شده فازهای قبلی را ندارند

فاز پنجم
  • 500 بیمار که جهش های فاز یک تا 4 را ندارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*