این مرکز یکی از زیر مجموعه های موسسه پزشکی نسل امید است.
مرکز تحقیقات اختلالات رشد وتکاملی جنین وابسته به موسسه پزشکی نسل امید در سال 94 راه اندازی گردید.

ریاست این مرکز به عهده آقای دکتر سعید رضا غفاری می باشد و اساتید شناخته شده و صاحب نظران در عرصه طب پیشگیری و پزشکی فرد محور با این مرکز همکاری دارند. موسسه نسل امید طراح و مبتکر غربالگری سه ماهه اول بارداری در کشور می بشد. این موسسه همچنین طراح طرح غربالگری انبوه نوزادان با روش MSMS و نیز مجری طرح های بزرگ کشوری و همکاران دانشگاههای عمده کشور و نیز وزارت بهداشت و درمان می باشد.

طرح های فعال مرکز تحقیقات نسل امید

وب سایت غربالگری در ایران